Pages Navigation Menu

Tjugo koppar kaffe — ger en meter tyg

Posted by on Mar 30, 2015 in Övriga Artiklar | 0 comments

Den ”blå eko­no­min” är här! Haka på och för­stå busi­ness 3.0! En stra­tegi för till­växt där begrep­pet avfall inte exi­ste­rar, där det ska­pas kassa­flö­den, mas­sor av jobb och en bättre värld.

Read More

Bullrar om solfångarplanket

Posted by on Mar 30, 2015 in Övriga Artiklar | 0 comments

Nu ska Lerum få ett sol­fång­ande bul­ler­plank. Vad ger det i värme? I bästa fall lika myc­ket som en lång­tra­dare med flis. Det världs­u­nika pro­jek­tet är ifrå­ga­satt. Men poli­ti­kerna i Kom­mun­sty­rel­sen ger tum­men upp.

Read More